Ubomi Abumanga Lyrics

Ubomi Abumanga Lyrics

Sun-El Musician, Msaki

Bekukudala ngoko useneminqweno
Khawude uwele ibhulorho uze nganeno
Bekukudala ngoko usenazinjongo
Khawude uwele ibhulorho, uze nguyenaneno
Sasikhule sonke
Sphupha emazulwini
Scakamel’ilanga (scakamela’ilanga)
Yiza ndikhumbuze

Ubomi abumanga
Asoze abekho ofana nawe
Ofana nawe, soze abekho
Asoze abekho ofana nawe
Ofana nawe, soze abekho

Vul’amehlo ujonge
Noba aklulanga
Ntaka zivukile
Ubomi abumanga
Izakhono zakho, neziphiwo zakho
Azikuphelelanga
Ubomi abumanga
Sizokukhanyisela, ibemhlophe indlela
Lizophum’ilanga (lizophum’ilanga)
Yiza ndikukhumbuze

Ubomi abumanga
Asoze abekho ofana nawe (lizophum’ilanga)
Ofana nawe, soze abekho
Asoze abekho ofana nawe (lizophum’ilanga)
Ofana nawe, soze abekho
Asoze abekho ofana nawe (lizophum’ilanga)
Ofana nawe, soze abekho
Asoze abekho ofana nawe (lizophum’ilanga)
Ofana nawe, soze abekho

Lyrics of Woman by Rema

Adom by Diana Hamilton Lyrics

I Want You To Know That I’m Never Leaving Lyrics

Ubomi Abumanga Lyrics in English

It’s been a long time since you’ve had aspirations
Bekukudala ngoko useneminqweno

Please cross the bridge and come here
Khawude uwele ibhulorho uze nganeno

It’s been a while since you’ve had goals
Bekukudala ngoko usenazinjongo

Come across the bridge, and come to the right
Khawude uwele ibhulorho, uze nguyenaneno

We had all grown up
Sasikhule sonke

Dream in the heavens
Sphupha emazulwini

Scakamel’ilanga (scakamela’ilanga)
Scakamel’ilanga (scakamela’ilanga)

Come remind me
Yiza ndikhumbuzeLife does not stop
Ubomi abumanga

There will never be one like you
Asoze abekho ofana nawe

Like you, they will never exist
Ofana nawe, soze abekho

There will never be one like you
Asoze abekho ofana nawe

Like you, they will never exist
Ofana nawe, soze abekhoOpen your eyes and look
Vul’amehlo ujonge

Even if it is not easy
Noba aklulanga

The birds are awake
Ntaka zivukile

Life does not stop
Ubomi abumanga

Your skills, and your talents
Izakhono zakho, neziphiwo zakho

They are not perfect
Azikuphelelanga

Life does not stop
Ubomi abumanga

We will enlighten you, the way is clear
Sizokukhanyisela, ibemhlophe indlela

Sunrise (sunrise)
Lizophum’ilanga (lizophum’ilanga)

Let me remind you
Yiza ndikukhumbuzeLife does not stop
Ubomi abumanga

There will be no one like you (sunrise)
Asoze abekho ofana nawe (lizophum’ilanga)

Like you, they will never exist
Ofana nawe, soze abekho

There will be no one like you (sunrise)
Asoze abekho ofana nawe (lizophum’ilanga)

Like you, they will never exist
Ofana nawe, soze abekho

There will never be anyone like you (sunrise)
Asoze abekho ofana nawe (lizophum’ilanga)

Like you, they will never exist
Ofana nawe, soze abekho

There will be no one like you (sunrise)
Asoze abekho ofana nawe (lizophum’ilanga)

Like you, they will never exist
Ofana nawe, soze abekho

1 thought on “Ubomi Abumanga Lyrics”

Leave a Comment