Shri Sachchidanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai!!!

Aarati Sai Baba Saukhyadatara Jiva Charanarajaatali,

Dyava dasa visava, bhakta visava Aarti Saibaba

Jaluniya ananga Sasvarupi rahe danga Mumuksha janaann daavi

Nija dola Sriranga Dola Sriranga Aarti Saibaba

Jaya mani jaisa bhava Taya taisa anubhava Davisi dayaghana,

Aisi tuzi he mava, tuzi he mava Aarti Saibaba

Tumache naama dhyata Hare Sansruthivyatha Agadha Tava karani

Marga davisi anatha, davisi anatha Aarti Saibaba

Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma sachara Avatirna zalase

Swami Datta Digambara, Datta Digambara Aarti Saibaba

Athaan Divasa GurvariBhakta kariti vari, kariti vari

Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari Aarti Saibaba

Maza nijadravya theva, Tava charana-raja-seva

Magane hechi aata Tumhan devadideva, devadideva Aarti Saibaba

Ichita Dina chaatak Nirmala toya nijasukha Pajaven Madhava Ya

Sambhal aapuli bhaka, apuli bhaka Aarti Saibaba

Aarti Saibaba Saukhyadatara Jiva Charanarajaatali,

Dyava dasa visava, bhakta visava Aarti Saibaba


Shirdi Maze Pandharapura Sai Baba Ramavara

Sai Baba Ramavara Sai Ramavara

Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaaga

Bhava Pundalika jaaga, Bhava Pundalika jaaga

Yaaho yaaho avaghe jana,

Karu Babansi vandana, Karu Saisi vandana, Karu Babansi vandana,

Ganu mhane Baba Sai Dhava paav mazi aai

Pava maaze aai Dhava pava mazi ai


Ghalin lotangana vandina charana,

Dolyanni pahina rupa tuze

Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama

Tvameva mata cha pita tvameva, Tvameva bandhuscha sakha tvameva

Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam mama, Deva Deva

Kayane Vacha manasendriyairva Budhyatmanava prakruti svabhavat

Karomi yadnyat sakalam parasmay Narayanayeti samarpayami

Acchutam keshavam ramanarayanam Krishnadamodaram vasudevam harim

Sridharam Madhavam Gopikavallabham,

Janakinayakam Ramacandran bhaje

Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare

Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare

Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare

Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare


Shri Sachchidanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai!!!


Ananta tula te kase re stavave

Ananta tula te kase re namave

Ananta mukhancha shire sesha gaata

Namaskara sashtanga Shri Sainatha

Smarave mani tvatpada nitya bhave

Urave tari bhaktisati svabhave

Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Shri Sainatha

Vase jo sada daavaya santa lila Dise ajnya lokanpari jo janala

Pari antari jnana kaivalyadata Namaskara sashtanga Shri Sainatha

Bari ladhala janma ha manavacha Nara sarthaka sadhanibhuta sacha

Dharu Sai prema galaya ahanta Namaskara sashtanga Shri Sainatha

Dharave kari saana alpajna baala

Karave amhaan dhanya cumboni gaala

Mukhi ghala preme khara grasa ata

Namaskaara sashtanga Shri Sainatha

Suradhika jyanchya pada vandhitati

Sukadika jyanche samanatva deti

Prayagaadi tirthe padi namrahota

Namaskara sashtanga Shri Sainatha

Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali chitsavarupi milali

Kari rasakrida save Krsnanatha Namaskara sashtanga Shri Sainatha

Tula magato magane ek dyave Kara jodito dina atyanta bhave

Bhavi Mohaniraja ha taari aata Namaskara sashtanga Shri Sainatha


Aisa Yei Baa Sai Digambara:

Aisa yei Ba Sai Digambara

Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu

Shruti Saara, Anusaya-trikumara Baba yei ba

Kashi Snana Japa, pratidivashi

Kohlapura bhiksesi Nirmala nadi tunga, jala prashi,

Nidra mahura desi

Aisa yei ba

Zoli lombatase vama kari

Trishula damaru-dhari Bhaktan varada-sada sukhakari

Deshila Mukti chari

Aisa yei ba

Paayi paduka japamala kamandalu mrugachala

Dharana karishi Ba Nagajata muguta sobhato matha

Aisa yei ba

Tatpara tuzya ya je dhyani

Akshaya tyanche sadani Lakshmi vasakari dinarajani

Rakhsisi sankata varuni Aisa yei ba

Ya pari dhyana tuze

Gururaya drushya kari nayanan ya Purnanandha sukhe hi kaya

Lavisi hariguna gaya Aisa yei Ba Sai Digambara

Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu

Shruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba


Sri Sainatha Mahima Stotram :-


Sada satsavarupam chidananda kandam

Jagatvyapakam nirmalam nirgunam tvaam,

namamishvaram sadgurum sainatham

Bhavambodhi magnarditanam jananaam,

svapada-shritanam svabhakti-priyanam

Samudharanartha kalau sambhavantam,

namamishvaram sadgurum sainatham

Sada nimba-vrukshasya muladhivaasaat sudhas-travinam

titka mapya priyam tam

Tarun kalpavrukshadhikam saadha-yantam,

namamishvaram sadgurum sainatham

Sada kalpavrukshasya tasyadhimule

bhavadbhava-buddhaya saparya-dhisevaam

Nrnam kurvataam bhuktimukti ptadam tam,

namamishvaram sadgurum sainatham

Aneka-shruta tarkya lila-vilase, samavish-kr-tesana bhasvat-prabhavam

Aham-bhava-hinam prasannat-mabhavam,

namamishvaram sadgurum sainatham

Satam vishrama mevabhiramam,

sada sajjane Sanstutam sanna-maddhi,

Jana-modadam bhakta-bhadra-pradham tam,

namamishvaram sadgurum sainatham

Ajanmadhyamekam para-brahma sakshat

svayam sambhavam ramameva Vathirnam

Bhavadarshanatsam Punita praboham,

namamishvaram sadgurum sainatham

Sri Sai sa-Krupanidhe khila-drunam sarvartha-siddhiprada

Yushmatphadarajah prabhava-matulam dhata-pivakta kshama-ha

Sadbhaktya sharanam krutan-jaliputah

samprapito-smi Prabho,

Srimat Sai paresha-paada-kamalann-nyanan-charanyam mama

Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum

Mayayopaha-tachitta suddhaye, chintaya myahama-harnisam-muda

Sharat-sudhamshu pratimam-prakasham, krupata-patram tava sainatha

Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu

Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam

Ramenmano me tava padayugme,

bhrungo, yathabje makaranda-lubdaha

Anekajanmarjita papasankshyo,

bhaved-bhavatpada saroja darshanat

Shamasva sarvan apradha punjakaan prasida Sai Sadguru dayanidhe

Shri Sainatha karanamruga puta chittastatpada sevanaratah satatamca bhaktya Sansara janya duritau dhavinir gathaste

kaivalyadhama paramam samavapnuvanti

Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru

Sainathasya krupa patram bhaved dhruvam

Sainatha krupa sarvadrusatpadya kusumavalih

Sreyase cha manah sudhyai premasutrena gumfita

Govindasuriputrena Kasinathabhidhayina

Upasanityupakhyena Shri Sai Gurave’ rpita


Shri Sachchidanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai!!!


Ruso Mama Priyambika

Ruso mama priyambika majavari pitahi ruso,

Ruso mama priyangana, priyasutatmajahi ruso

Ruso bhagini bandhuhi, shvashura sasubai ruso,

Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso

Puso na sunabai tya maja na bhratrujaya puso,

Puso na priya soyare, priya sage na nyaati puso

Puso suhada na sakha, svajana naptabandhu puso,

Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso

Puso na abala mule, taruna vruddhahi na puso,

Puso na Guru dhakute, maje na thor sane puso

Puso na bhalebure, sujana sadhuhi na puso,

Pari na Guru Sai ma, majawari kadhihi ruso

Ruso chatura tattvavit vibudha prajna nyani ruso,

Rusohi vidusi striya kusala panditahi ruso

Ruso mahipati vati bhajaka tapasihi ruso,

Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso

Ruso kavi rushi muni anagha siddha yogi ruso,

Ruso hi gruhadevata, ni kulagramadevi ruso

Ruso khala pishacchahi, malina dakini hi ruso,

Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso

Ruso mruga khaga krumi, akhil jivajantu ruso,

Ruso vitapa prastara achal aapgabdhi ruso

Ruso kh pavan-agni vara avani panchatattve ruso,

Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso

Ruso vimala kinnara amala yakshini hi ruso,

Ruso sasi khagadihi, gagani tarakahi ruso

Ruso amar-rao hi, adaya Dharmaraja ruso,

Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso

Ruso mana sarasvati, chapala-chitta tehi ruso,

Ruso var dishakhila kathina kaal tohi ruso

Ruso sakal vishwa hi maji tu brahmagola ruso,

Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso

Vimuddh mhanuni haso, maja n matsaraahi daso,

Padabhiruchi ulhaso, jananakardami na faso

Na durga dhrtica dhaso, ashiva-bhav marga ruso,

Prapanchi mana he ruso, dhrudha virakti chitti thaso

Kunachi hi ghruna naso cha spruha kasachi aso,

Sadaiva hridayi vaso, manasi dhyani Sai baso

Padi pranay vorso, nikhil drushya Baba diso,

Na Datta Guru Sai ma, upari yacanela ruso


Om Yajnena yajnamayajanta

Devastani dharmani prathamanyasan

Te ha nakam mahimanasa chanta yatra

Purve sadhya santi devah

Om Rajadhirajaya prasahyasahine namo

vayam vaishravanaya kurmahe

Sa me kamanka makamaya mahyam

Kameshvaro vaishravano dadhatu Kuberaya Vaishravanaya

Maharajaya Namaha Om Svasti

Sam Rajm Bhaujyam Svarajyam Vairajyam Parameshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam

Samantaparyaya Syatsarvabhaumah Sarvayusya

Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti

Tadapyesa slokobhi gito marutah parivestaro

Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya

kamaprervisvedevah sahasada iti

Sri Narayana Vasudeva Sachidananda Sadguru

Sainatha Maharaja Ki Jaya


Saibaba Prarthana:

Karacharanakrutam vakkayajam karmajam va

Shravananayanajam va maanasam va paradham

Viditamaviditam va sarvametatksamasva

Jay Jay karunabdhe Shri Prabho Sainatha

Shri Sacchidananda Sadguru Sainatha Maharaja ki Jai

Om Rajadhiraja Yogiraja Parabrahma Sainatha Maharaja

Shri Sacchidananda Sadguru Sainatha Maharaja ki Jai!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *