કસુંબીનો રંગ Lyrics In Gujarati

જનનીના હૈયામાં પોઢંતા પોઢંતા પીધો રે કસુંબીનો રંગ
રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
કસુંબીનો રંગ, કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ

જનનીના હૈયામાં પોઢંતા પોઢંતા પીધો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ પીધો કસુંબીનો રંગ
માના ધોળાં રે ધાવણ કેરી ધારાએ ધારાએ પામ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ

એ બહેનીના કંઠે નીતરતાં હાલરડાંમાં ઘોળ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ ઘોળ્યો કસુંબીનો રંગ
એવી ભીષણ રાત્રિ કેરા પહાડોની ત્રાડોએ ચોળ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ

એ દુનિયાના વીરોનાં લીલા બલિદાનોમાં ભભક્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ ભભક્યો કસુંબીનો રંગ
એવા સાગરની પારે સ્વાધીનતાની કબરોમાં મહેક્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ

એ ભક્તોના તંબૂરથી ટપકેલો મસ્તીભર ચાખ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ ચાખ્યો કસુંબીનો રંગ
એવી વ્હાલી દિલદારાના પગની મેંદી પરથી ચૂમ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ

એ નવલી દુનિયા કેરાં સ્વપ્નોમાં કવિઓએ ગાયો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ ગાયો કસુંબીનો રંગ
એવી મુક્તિને ક્યારે નિજ રક્તો રેડણહારે પાયો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ

રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
કસુંબીનો રંગ, કસુંબીનો રંગ

એ પીડિતની આંસુડા ધારે હાહાકારે રેલ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ રેલ્યો કસુંબીનો રંગ
એવા શહીદોના ધગધગતા નિઃશ્વાસે નિઃશ્વાસે સળગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ

એ ધરતીનાં ભૂખ્યાં કંગાલોને ગાલે છલકાયો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ છલકાયો કસુંબીનો રંગ
એવા બિસ્મિલ બેટાઓની માતાને ભાલે કાંઈ મલક્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ

એ ઘોળી ઘોળી પ્યાલા ભરિયા રંગીલાં હો પીજો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ પીજો કસુંબીનો રંગ
એવા દોરંગા દેખીને ડરિયાં ટેકીલાં હો લેજો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ

હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ
હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ.

Kasumbi No Rang Song Lyrics

Jananina haiyama podhanta podhanta pidho re kasumbi no rang
Raj mane lagyo kasumbi no rang
Kasumbi no rang, kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang

Jananina haiyama podhanta podhanta pidhyo kasumbi no rang
Ho raj pidho kasumbi no rang
Mana dhoda re dhavan keri dhara ae dhara ae pamyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang

Ae bahenina kanthe nitarta halradama ghodyo kasumbi no rang
Ho raj ghodyo kasumbi no rang
Aevi bhisan ratri kera pahadoni trada ae cholyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang

Ae duniyana veerona lila balidanoma bhabhkyo kasaumbi no rang
Ho raj bhabhkyo kasaumbi no rang
Aeva sagarni pare svadhintani kabaroma mahekyo kasaumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang

Ae bhaktona tamburthi tapkelo mastibhar chakhyo kasaumbi no rang
Ho raj chakhyo kasaumbi no rang
Aevi vhali dildarana pagni mehdi parthi chumyo kasaumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang

Ae navli duniya kera swapnoma kavioae gayo kasaumbi no rang
Ho raj gayo kasaumbi no rang
Aevi muktine kyare nij rakto redanhare payo kasaumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang

Raj mane lagyo kasumbi no rang
Kasumbi no rang, kasumbi no rang

Ae piditni aasuda dhare hahakare relyo kasaumbi no rang
Ho raj relyo kasaumbi no rang
Aeva shahidona dhagdhagta nisvase nisvase sadgyo kasaumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang

Ae dhartina bhukya kangalone gale chhalkayo kasaumbi no rang
Ho raj chhalkayo kasaumbi no rang
Aeva bismil betaoni matane bhale kai malkyo kasaumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang

Ae ghodi ghodi pyala bhariya rangila ho pijo kasaumbi no rang
Ho raj pijo kasaumbi no rang
Aeva doranga dekhine dariya tekila ho lejo kasaumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang

Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang
Ho raj mane lagyo kasumbi no rang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *